Klik op de screenshot om in te zoomen
Bedreiginsniveau 9
Type: Trojan
Vaak infectie symptomen:
 • Verbind naar het Internet zonder toestemming
 • Laat commerciële advertenties zien
 • Normale systeemprogramma’s crashen onmiddellijk
 • Trage internetverbinding
 • Irritante pop-ups
 • Trage Computer
Andere mutaties bekend als:

Trojan FakeAlert

Trojan FakeAlert behoort tot een familie van programma’s die er bedreven in zijn om valse veiligheidsmeldingen weer te geven die beweren dat de huidige beveiligingssoftware niet goed werkt en dat de gebruiker een nieuw anti-virusprogramma dient te downloaden. Het hoeft geen betoog dat deze berichten die door het Trojaanse paard worden gegenereerd vals zijn en dat zij naar de gebruiker worden gestuurd met de bedoeling om hem waardeloze software van derden te laten downloaden of aan te laten schaffen, die zogenaamd de computer zou moeten beschermen. De nieuw gedownloade software kan in feite echter meer schade aanrichten. Het is dus mogelijk om te zeggen dat Trojan FakeAlert een ingang op uw computer vormt voor bedrieglijke anti-spyware.

Meestal wordt Trojan FakeAlert geïnstalleerd door een ander stuk software. Wanneer er een installatie- of druppelbestand voor dit Trojaanse paard wordt uitgevoerd, creëert het soms tijdelijk twee willekeurige naambestanden. Één van de bestanden heeft als extensie .reg en het andere .bat. Deze bestanden worden gebruikt om waarden in het register te modificeren zodat Trojan FakeAlert wordt gestart bij iedere start van Windows. Echter, zodra de wijzigingen zijn gemaakt, verdwijnen die twee bestanden en heeft het Trojaanse paard de vrije teugel.

Er is niemand die echt iets zoals Trojan FakeAlert op zijn/haar systeem wil hebben. Dit programma mag er misschien in eerste instantie niet gevaarlijk uitzien, omdat sommige gebruikers commerciële advertenties of irritante pop-ups niet als een ernstige probleem aanmerken, maar het Trojaanse paard kan ook de Internetverbinding vertragen en dan vreselijke bedrieglijke anti-spywaretoepassingen downloaden op het systeem. Het is dus meer dan noodzakelijk om Trojan FakeAlert zo spoedig mogelijk van uw systeem te verwijderen. Aangezien het programma is uiterst geniepig is en het lastig is om ervan af te komen, wordt handmatig verwijderen niet aanbevolen, tenzij u hierin uiterst bedreven bent. In plaats van nog meer schade toe te brengen aan uw systeem, kunt u het best een legitiem anti-malwareprogramma aanschaffen dat Trojan FakeAlert automatisch voor u verwijdert.

Download Trojan FakeAlert besemettings-scanner
 • Snelle & geteste oplossing voor verwijderen van Trojan FakeAlert -bedreiging.
 • Nu opslaan op uw bureaublad & uitvoeren!
disclaimer

Hoe te verwijderen Trojan FakeAlert

Met infectie geassocieerde bestanden (Trojan FakeAlert):

ltzqai.exe
wayebomi.exe
rosqxvmn.dll
~wa6psetup.exe
eqvwamkl.dll
ccsrs.exe
_helper.dll
awtroll.dll
uesiuqcr.exe
dfxvideo.dll
ddwlxtqdpn.dll
dcggain.dll
bonrep.dll
wmsdk64_32.exe
pwnbho.dll-removed_skip
gksraemq.dll
wbxdpgfevkl.dll
brastk.exe
cfgmgr32a.dll
vregfwlx.dll
dssc32.exe.bat
admpars.dll
xrdwbfgn.dll
khfefdc.dll
poswin.dll-removed_skip
vmgspntbbtx.dll
gcqltg.dll
kgxmotapqtm.dll
digprot.exe
sofos32x.dll
mgmrwmrv.exe
setup2.exe
svchost.exe:exe.exe
data.exe
fdkowvbp.dll
perce.jpg.exe
9996.exe
hotfix.exe
dbxdrv.dll
karna.dat
amg.exe
vwsrfton.dll
Hsf.exe
ddwlxtqfls.dll
qopop.dll
ddwlxtqxdm.dll
byxww.dll
slnjpia.exe
dsktbwfe.dll
JBXNcUIHiptVjhE.exe
mscscc.dll
gebcd.dll
ssqopqr.dll
enqvwkp.dll
leosrv.dll
qyliehelper.dll
cbxyvwv.dll
bolivar23.exe
kgqfwelteax.dll
tgfaifwm.dll
smss32.exe
tag12.exe
efedd.dll
vmgspntbmaq.dll
kvxqmtre.dll
dsoundm.dll
uoyzsydz.exe
m.28317.tmp.exe
svchast.exe
ddcyvtt.dll
sqvgnrpx.dll
winlogon32.exe
xmljacodec.dll
vipextmdx.dll
avicap3.dll
efcdb.dll
sysvol32.dll
winconfig.dll
elfwgps.dll
mpfanvqg.dll
a.exe
54.exe
ecard.exe
wndutl32.dll
setupxv.exe
jkklm.dll
poswin.dll
qomlljk.dll
odsagy.dll
ms18_word.exe
bolivar24.exe
adc32.dll
hgghfec.dll
dgksvbpn.dll
browsew.dll
msvidc32.dll
kiasys.dll
wbxdpgfeqod.dll
gxvpsafm.dll
c.exe
toprates.dll-removed_skip
pbukv2.dll
erpobmsw.dll
video234.cfg.exe
wbxdpgfeasv.dll
tmpFile1.exe
nfavxwdbtlk.dll
vrmdtneg.dll
dopfwrldxw.dll
domnftwqpd.dll
qomjhge.dll
efcdcbx.dll
Mjr.exe
adgpfoxs.dll
kgxmotapktx.dll
av.exe
video232.cfg.exe
epxonwo.dll
awtroll.dll
ddwlxtqfls.dll
ssqopqr.dll
tuvvvsq.dll
dopfwrldxw.dll
qomlljk.dll
ddwlxtqxdm.dll
ddwlxtqowd.dll
khhhh.dll
ssa.dll
ddwlxtqqwt.dll
ddwlxtqgmq.dll
qomjhge.dll
rqrstut.dll
ddwlxtqdpn.dll
pandsf.dll-removed_skip
qopop.dll
sysosa.dll-removed_skip
cbxyvwv.dll
flym.dll
khfefdc.dll
fcccdcb.dll
ee51.dll
dxpvqlmpdn.dll
ljjifeb.dll
G6-tmp_.exe
G3-tmp_.exe
leosrv.dll
hggdbab.dll
byxww.dll
avicap3.dll
huriscos.dll
ctl3d3.dll
ddcyvtt.dll
browsew.dll
spads.dll
poswin.dll-removed_skip
pbukv2.dll
sstqr.dll
mljjh.dll
domnftwpto.dll
dataclenu.dll
pwnbho.dll-removed_skip
vturppp.dll
efcdcbx.dll
xmljacodec.dll
vtstt.dll
D3DCompiler_3.dll
domnftwqpd.dll
tgfaifwm.dll
jkklm.dll
gebcd.dll
ezzhjmt.dll
admpars.dll
fcccawv.dll
efedd.dll
ursrr.dll
tuvtr.dll
dhcpmonu.dll
dsoundm.dll
clbcatqb.dll
cfgmgr32a.dll
toprates.dll-removed_skip
hsari3jndsbfi73.dll
hotfix.exe
ecard.exe
slnjpia.exe
password.exe
AntivirusXP2008Installer.exe
packupdate106_231.exe
movie.exe
Mjr.exe
svchost.exe:exe.exe
lsass.exe
ppx32.exe
ccsrs.exe
defender.exe
m.28317.tmp.exe
SkyMetin2.exe
UniKeyNT.exe
svjnqhn.exe
mujuyizi.dll
hizapego.dll
digprot.exe
apmanager.exe
ltzqai.exe
AntiMalwarePro.exe
setupxv.exe
54.exe
55.dll
Shooter.exe
av.exe
JBXNcUIHiptVjhE.exe
Abaddon.exe
wuaucldt.exe
gettumej.exe
msnl.exe
inbrspu.exe
Hsf.exe
adc32.dll
JVwm.exe
133af1bc.exe
vkdara.exe
csrss32.exe
helpers32.dll
wayebomi.exe
win32extension.dll
xxx8227.exe
wini10801.exe
xxx7591.exe
uvqbybsn.exe
hqnqbsfi.exe
gorhv17911194.exe
ccwrsftav.exe
m4q67t.dll
zhcdkpso.exe
ccdrive32.exe
waxqsftav.exe
stjmsftav.exe
smss.exe
DefenderInstall[1].exe
winlogon32.exe
41.exe
streamsp60.dll
shell32.dll
nqwb.tmp
wscsvc32.exe
ypirwlgz.exe
winscent.exe
3wo18ftr.exe
jkvaruxk.exe
kpldpl.dll
winhelper86.dll
9856.exe
29.tmp.exe
4.tmp.exe
winlogon86.exe
fkwj3.dll
yyy10389.exe
yyy73.exe
yyy4353.exe
yyy6869.exe
yyy10063.exe
yyy3383.exe
yyy4301.exe
zipsjqpe.exe
YURC.exe
yyy9151.exe
yyy6653.exe
yyy11710.exe
yyy6122.exe
yyy7823.exe
yyy10277.exe
yyy3598.exe
winupdate86.exe
msra.exe
msa.exe
uoyzsydz.exe
setup2.exe
ipenmpst.exe
winsc.exe
plugie.dll
xpupdate.exe
winupdate.exe
cpv.exe
cmnmon.exe
tajf83ikdmf.dll
svcst.exe
nzfiu3h78di.dll
opo1637tte.dll
restorer32_a.exe
6i0hoia4.exe
sys32_nov.exe
msmsgs.exe
lan.dll
obtdciiivd.dll
wpv851253178221.exe
ygsuhdf83id.dll
wcenter.exe
WStech.dll
setup81.exe
setup88.exe
setup1038.exe
nfavxwdbgfw.dll
rygwz7313434.exe
mradll.exe
yyy246.exe
ert57284.exe
ert520145.exe
yyy15215.exe
winvsnet.exe
buritos.exe
syszweuas.exe
msh.exe
twlqtvps.dll
vihaxung.exe
dddesot.dll
install_sbd_se[1].exe
video127.cfg.exe
video1161.cfg.exe
yyy6070.exe
yyy5315.exe
yyy15565.exe
yyy5035.exe
hs7f3uhduhfukde.dll
gseb37dkjgfgf.dll
YUR5.exe
setup_sbd_en[1].exe
~tmpo.exe
7A.tmp.exe
~tmp3.exe
printer.exe
fvxgsysguard.exe
vmgspntbbkn.dll
msctrl.exe
msc.exe
znryvmcf.dll
sysoghcx.exe
adobepnl.dll
sysokuaw.exe
antispyware.sys
ie.dll
pphcj7cj0ea59.exe
servicelayer.exe
braviax.exe
msb.exe
msvidc32.dll
xpa0803_en.exe
pgvknqnm.exe
wdahqpyd.exe
olyvfkvubs.dll
xpa_eng.exe
xlejc.exe
svobqjwt.exe
fzhclojtitig.dll
ctfmon.exe
spywareguard.exe
oefvsbmg.exe
adhg873ujhdg.dll
ntdll64.dll
jh9fgo4ksdgf.dll
sdfgerfgf3f.dll
outor.exe
14674.exe
8767.exe
9956.exe
4765.exe
nohyyqad.exe
zayezeru.exe
ljccvssi32.dll
ljccvssi.dll
svchost[1].exe
InternetExplorer.dll
ieocx.dll
34.tmp.exe
winconfig[1].dll
codec[1].exe
wmptray.exe
eyfwin.dll
c-setup[1].exe
hs3i7jdgfd.dll
wcwdu16814728.exe
mccklrp32.dll
viewtubesoftware.40016[1].exe
msvclock.exe
psfzhogczwb.dll
ptnfwl32.dll
iehost.dll
ckzty22913935.exe
phtrc345015.exe
pfysw721318.exe
mrkgdl.exe
hsfi3ujndf.dll
_A00F10929D.exe
ert515831.exe
~tmpcv.exe
~tmpct.exe
~tmpfw.exe
~tmpx.exe
oxacosaqo.dll
cijwg16225165.exe
yyy12530.exe
475.tmp.exe
ert51714.exe
sp.dll
softjopa[1].exe
pc.exe
agent.exe
tem8.tmp.exe
PLAY_MP3[1].exe
baracknews[1].exe
prosto[1].exe
main[2].exe
installer_abr[1].exe
eRrop82Y.dat
V6JGHbd8.dat
ert511609.exe
ert54694.exe
swapdm.dll
372561511.exe
mrygjqlkvh.dll
ajbkogdcas.dll
yyy19805.exe
ert515818.exe
180.tmp.exe
imod3.dll
vvunbwrhxa.exe
AntivirusXP.exe
oqarib.dll
cvucujahoza.dll
uxeqipuzimocin.dll
1462403437.exe
9179499.exe
fwanqtvosgmeh.dll
duzfajdjnnyxethwo.dll
nucrdgutfobgtns.dll
slvfjr.dll
janizf.dll
kaakrfarngn.dll
dpaijjyvdt.dll
ert55352.exe
ert511773.exe
hgfdge4unjdfdg.dll
i386si.sys
Hyves_Browser_Instalation.exe
Hyves_Browser.exe
loader[1].exe
Test.exe
28823330.exe
ntdrv32.exe
twex.exe
0001.exe
ert511895.exe
ieupdates.exe
SetupAntivirusXP[1].exe
new26[1].exe
adv111[1].exe
gr[2].exe
new23[1].exe
Omahonafazeq.dll
usp10.dll
ntos.exe
1[1].exe
StartApp.exe
SSEngine.dll
AdwarePro_Setup[1].exe
AdwarePro.exe
281681216.exe
ati8quxx.sys
setup_241_3777_[1].exe
main[1].exe
new16[1].exe
eecelfib.dll
new21[1].exe
liddlalh.dll
new5[1].exe
HBCHIBI.dll
ajgojmki.dll
kcfajmeg.dll
anymie360.exe
new20[1].exe
new11[1].exe
lbenehfc.dll
new8[1].exe
new3[1].exe
new6[1].exe
new19[1].exe
ofdokkmi.dll
new1[1].exe
csrss.dll
new10[1].exe
new18[1].exe
anymie360.dll
new22[1].exe
new25[1].exe
new2[1].exe
new14[1].exe
fkldidbm.dll
eonbogdn.dll
new7[1].exe
apghpimo.dll
new17[1].exe
new9[1].exe
new24[1].exe
new13[1].exe
hafknipi.dll
nkkbpieg.dll
sh05022.dll
mpnfpomk.dll
new15[1].exe
new12[1].exe
SpywareGuard2008.exe
InstallAVg_77100106[1].exe
winsystems[1].dll
ert51791.exe
card[1].exe
TckBX673.exe
winkfmc.exe
ParisHilton[1].exe
winafoe.exe
load[1].exe
iii[1].exe
vamsoft.exe
bd3q0qix.exe
bnmio.exe
cfloxicgne.dll
setupapi.dll
ert55727.exe
IEDefender.dll
xfzdhozini.dll
zaqlfc.dll
sowuxgmbzt.dll
services.exe
yyy6807.exe
ert59270.exe
yyy3063.exe
yyy12971.exe
ayscjcts.exe
19329203.exe
iehelper.exe
iehelpers[1].exe
ldycgadzmr.dll
iemodule.dll
winscenter.exe
mupd1_2_1165664.exe
torbjne.exe
cogad.exe
TubePlayer.ver.6.exe
AdobeFlash[1].exe
adobe_flash[1].exe
1003720520.exe
1714292029.exe
788573529.exe
549344438.exe
cwxidl.dll
wstdzgcesr.dll
qrterkocjk.dll
drhlmmxplk.dll
yyy11508.exe
ert510401.exe
svschost.exe
yyy3928.exe
yyy8241.exe
winsystems.dll
winlogin.exe
rakmdlkd83indfgnbu.dll
s5dbudy5.exe
~tmpe.exe
yyy7565.exe
yyy2599.exe
yyy5778.exe
svx.exe
yyy1238.exe
yyy6576.exe
tyshb36rfjdf.dll
~tmpk.exe
yyy10171.exe
tmpA.exe
yyy17196.exe
~tmpn.exe
yyy9475.exe
yyy17643.exe
1014[1].exe
shellex.dll
dfxvideo.dll
yyy11104.exe
~tmpi.exe
~tmpf.exe
yyy15267.exe
mscscc.dll
xtgoj6119471.exe
~tmpc.exe
5689887B.exe
~tmpa.exe
install_1096_MTE1OXwzNXwxMDAwMDAwMDAwfHx8fHx8fHw_[2].exe
ntgdi64.dll
tour32.dll
wscsvc.exe
~tmpl.exe
getfn32.dll
A9installertest_77011807[1].exe
Install[1].exe
setup.exe
install.exe
procgdbu32.exe
tes1.exe
xwusuhzh.exe
procgdyg32.exe
procgdyu32.exe
iv.exe
winlogon.exe
file.exe
~tmpq.exe
dbldrv.dll
dbxdrv.dll
update.1.014[1].exe
Install[2].exe
~tmpb.exe
~tmpg.exe
AntiMalwarePro.exe
temlxopqwsp.dll
msctrl.exe
WinRAR.exe
mljjh.dll
vltdfabw.dll
restorer32_a.exe
agpqlrfm.exe
nfavxwdbgfw.dll
winsystems.dll
lsass.exe
edfqvrw.dll
hsari3jndsbfi73.dll
nqgpedlr.dll
tuvtr.dll
AntivirusXP2008Installer.exe
wbxdpgfekvg.dll
tyshb36rfjdf.dll
clbcatqb.dll
pandsf.dll
ppx32.exe
aivskurq.dll
msxml71.dll
packupdate106_231.exe
explorer32.exe
vscan.tsi
domnftwpto.dll
vxddsk.exe
huriscos.dll
csrssc.exe
hggdbab.dll
nmwegbsf.dll
ctl3d3.dll
%TEMP%
smchk.exe
secureapp70700.exe
helper32.dll
ezzhjmt.dll
evgratsm.dll
dddesot.dll
ljjifeb.dll
ee51.dll
pwnbho.dll
b.exe
vanwxemgaet.dll
svchost.exe
outtheoutat.exe
fcccawv.dll
msiconf.exe
isc_cpl.cpl
spads.dll
iinqyl.dll
UniKeyNT.exe
wvfsrqab.dll
dkwqgnbe.dll
pandsf.dll-removed_skip
dxpvqlmpdn.dll
apmanager.exe
dataclenu.dll
55.dll
dhcpmonu.dll
sysosa.dll-removed_skip
Shooter.exe
vmgspntbmtk.dll
ekxdvft.dll
ddwlxtqgmq.dll
egmulhxk.dll
helpers32.dll
cndr32a.dll
ursrr.dll
wnslvxtf.dll
smchk.exe.bat
rqrstut.dll
Winpu73.sys
asam.exe
SkyMetin2.exe
bindsrv2.exe.bat
ausctv32a.dll
zayezeru.exe
fqbewlna.dll
bgrqfetx.dll
nfavxwdbsxb.dll
frmwrk.exe
wmsdkns.exe
epxonwo.dll
bolivar25.exe
fcccdcb.dll
video1055.cfg.exe
winhelper86.dll
password.exe
svjnqhn.exe
rygwz7313434.exe
xwusuhzh.exe
vturppp.dll
getfn32.dll
khhhh.dll
mujuyizi.dll
flym.dll
lfstbwvd.dll
inbrspu.exe
mstre8.exe
D3DCompiler_3.dll
qndsfmao.dll
AcroIEHelper.dll
sstqr.dll
frmwrk32.exe
ddwlxtqqwt.dll
movie.exe
braviax.exe
tuvvvsq.dll
hizapego.dll
sysosa.dll
ssa.dll
toprates.dll
G3-tmp_.exe
ckvo.exe
defender.exe
G6-tmp_.exe
dbldrv.dll
isc_ui.exe
ddwlxtqowd.dll
vtstt.dll

Dynamische Verzamelingen met Links voor het verwijderen (Trojan FakeAlert):

dkwqgnbe.dll
wnslvxtf.dll
byxww.dll
getfn32.dll
domnftwpto.dll
msvidc32.dll
vtstt.dll
qyliehelper.dll
mljjh.dll
efcdcbx.dll
vmgspntbmtk.dll
wbxdpgfeasv.dll
wndutl32.dll
dbldrv.dll
nfavxwdbtlk.dll
ljjifeb.dll
sysosa.dll
pandsf.dll
ddwlxtqqwt.dll
xrdwbfgn.dll
mscscc.dll
gebcd.dll
dsoundm.dll
pandsf.dll-removed_skip
jkklm.dll
nqgpedlr.dll
clbcatqb.dll
sqvgnrpx.dll
55.dll
dxpvqlmpdn.dll
fcccawv.dll
mpfanvqg.dll
wbxdpgfeqod.dll
enqvwkp.dll
vrmdtneg.dll
ssqopqr.dll
hizapego.dll
wbxdpgfevkl.dll
cbxyvwv.dll
dcggain.dll
xmljacodec.dll
tuvvvsq.dll
fqbewlna.dll
vwsrfton.dll
epxonwo.dll
gksraemq.dll
khfefdc.dll
ee51.dll
dgksvbpn.dll
fdkowvbp.dll
hsari3jndsbfi73.dll
lfstbwvd.dll
adc32.dll
khhhh.dll
kgxmotapqtm.dll
dbxdrv.dll
nmwegbsf.dll
sysosa.dll-removed_skip
vmgspntbbtx.dll
tgfaifwm.dll
dddesot.dll
kgqfwelteax.dll
nfavxwdbsxb.dll
vturppp.dll
pbukv2.dll
winsystems.dll
poswin.dll
helper32.dll
efedd.dll
avicap3.dll
sofos32x.dll
wvfsrqab.dll
nfavxwdbgfw.dll
dataclenu.dll
vanwxemgaet.dll
qopop.dll
vipextmdx.dll
qomjhge.dll
flym.dll
awtroll.dll
egmulhxk.dll
iinqyl.dll
huriscos.dll
qndsfmao.dll
vmgspntbmaq.dll
efcdb.dll
temlxopqwsp.dll
qomlljk.dll
elfwgps.dll
cndr32a.dll
dopfwrldxw.dll
cfgmgr32a.dll
kiasys.dll
admpars.dll
rosqxvmn.dll
pwnbho.dll
ezzhjmt.dll
edfqvrw.dll
dfxvideo.dll
bgrqfetx.dll
ausctv32a.dll
ssa.dll
fcccdcb.dll
erpobmsw.dll
browsew.dll
ursrr.dll
ddcyvtt.dll
rqrstut.dll
hgghfec.dll
gcqltg.dll
kvxqmtre.dll
tyshb36rfjdf.dll
vregfwlx.dll
winhelper86.dll
ddwlxtqdpn.dll
odsagy.dll
AcroIEHelper.dll
hggdbab.dll
adgpfoxs.dll
epxonwo.dll
awtroll.dll
ddwlxtqfls.dll
ssqopqr.dll
tuvvvsq.dll
dopfwrldxw.dll
qomlljk.dll
ddwlxtqxdm.dll
ddwlxtqowd.dll
khhhh.dll
ssa.dll
ddwlxtqqwt.dll
ddwlxtqgmq.dll
qomjhge.dll
rqrstut.dll
ddwlxtqdpn.dll
qopop.dll
cbxyvwv.dll
flym.dll
khfefdc.dll
fcccdcb.dll
ee51.dll
dxpvqlmpdn.dll
ljjifeb.dll
leosrv.dll
hggdbab.dll
byxww.dll
avicap3.dll
huriscos.dll
ctl3d3.dll
ddcyvtt.dll
browsew.dll
spads.dll
pbukv2.dll
sstqr.dll
mljjh.dll
domnftwpto.dll
dataclenu.dll
vturppp.dll
efcdcbx.dll
xmljacodec.dll
vtstt.dll
D3DCompiler_3.dll
domnftwqpd.dll
tgfaifwm.dll
jkklm.dll
gebcd.dll
ezzhjmt.dll
admpars.dll
fcccawv.dll
efedd.dll
ursrr.dll
tuvtr.dll
dhcpmonu.dll
dsoundm.dll
clbcatqb.dll
cfgmgr32a.dll
hsari3jndsbfi73.dll
mujuyizi.dll
hizapego.dll
55.dll
adc32.dll
helpers32.dll
win32extension.dll
m4q67t.dll
streamsp60.dll
shell32.dll
kpldpl.dll
winhelper86.dll
fkwj3.dll
plugie.dll
tajf83ikdmf.dll
nzfiu3h78di.dll
opo1637tte.dll
lan.dll
obtdciiivd.dll
ygsuhdf83id.dll
WStech.dll
nfavxwdbgfw.dll
twlqtvps.dll
dddesot.dll
hs7f3uhduhfukde.dll
gseb37dkjgfgf.dll
vmgspntbbkn.dll
znryvmcf.dll
adobepnl.dll
ie.dll
msvidc32.dll
olyvfkvubs.dll
fzhclojtitig.dll
adhg873ujhdg.dll
ntdll64.dll
jh9fgo4ksdgf.dll
sdfgerfgf3f.dll
ljccvssi32.dll
ljccvssi.dll
InternetExplorer.dll
ieocx.dll
winconfig[1].dll
eyfwin.dll
hs3i7jdgfd.dll
mccklrp32.dll
psfzhogczwb.dll
ptnfwl32.dll
iehost.dll
hsfi3ujndf.dll
oxacosaqo.dll
sp.dll
swapdm.dll
mrygjqlkvh.dll
ajbkogdcas.dll
imod3.dll
oqarib.dll
cvucujahoza.dll
uxeqipuzimocin.dll
fwanqtvosgmeh.dll
duzfajdjnnyxethwo.dll
nucrdgutfobgtns.dll
slvfjr.dll
janizf.dll
kaakrfarngn.dll
dpaijjyvdt.dll
hgfdge4unjdfdg.dll
Omahonafazeq.dll
usp10.dll
SSEngine.dll
eecelfib.dll
liddlalh.dll
HBCHIBI.dll
ajgojmki.dll
kcfajmeg.dll
lbenehfc.dll
ofdokkmi.dll
csrss.dll
anymie360.dll
fkldidbm.dll
eonbogdn.dll
apghpimo.dll
hafknipi.dll
nkkbpieg.dll
sh05022.dll
mpnfpomk.dll
winsystems[1].dll
cfloxicgne.dll
setupapi.dll
IEDefender.dll
xfzdhozini.dll
zaqlfc.dll
sowuxgmbzt.dll
ldycgadzmr.dll
iemodule.dll
cwxidl.dll
wstdzgcesr.dll
qrterkocjk.dll
drhlmmxplk.dll
winsystems.dll
rakmdlkd83indfgnbu.dll
tyshb36rfjdf.dll
shellex.dll
dfxvideo.dll
mscscc.dll
ntgdi64.dll
tour32.dll
getfn32.dll
dbldrv.dll
dbxdrv.dll
wvfsrqab.dll
rosqxvmn.dll
lfstbwvd.dll
msxml71.dll
wndutl32.dll
sybjajrz32.dll
wbxdpgfentg.dll
ltelxvds.dll
vszynz.dll
sdetcs.dll
dkwqgnbe.dll
dfmlxbpkosq.dll
peltodgx.dll
zafhemm.dll
dfmlxbpkksw.dll
dfmlxbpkqfv.dll
dfmlxbpkvkd.dll
dgrpsetu32.dll
vmgspntbmtk.dll
getsn32.dll
ibmsmyi.dll
funfsnv.dll
tuvtr.dll
ddwlxtqgmq.dll
sysvol32.dll
ctl3d3.dll
toprates.dll
gxvpsafm.dll
ekxdvft.dll
D3DCompiler_3.dll
sstqr.dll
_helper.dll
dsktbwfe.dll
winconfig.dll
aivskurq.dll
domnftwqpd.dll
mujuyizi.dll
msxml71.dll
poswin.dll-removed_skip
bonrep.dll
kgxmotapktx.dll
ddwlxtqfls.dll
ddwlxtqowd.dll
evgratsm.dll
eqvwamkl.dll
helpers32.dll
vltdfabw.dll
spads.dll
toprates.dll-removed_skip
ddwlxtqxdm.dll
dhcpmonu.dll
leosrv.dll
wbxdpgfekvg.dll
pwnbho.dll-removed_skip

Af te sluiten processen (Trojan FakeAlert):

dssc32.exe.bat
rygwz7313434.exe
uoyzsydz.exe
ecard.exe
AntivirusXP2008Installer.exe
video234.cfg.exe
ms18_word.exe
smchk.exe
hotfix.exe
Mjr.exe
bindsrv2.exe.bat
secureapp70700.exe
AntiMalwarePro.exe
svchost.exe
9996.exe
msiconf.exe
WinRAR.exe
~wa6psetup.exe
frmwrk32.exe
outtheoutat.exe
ckvo.exe
wayebomi.exe
svchost.exe:exe.exe
Hsf.exe
vxddsk.exe
msctrl.exe
restorer32_a.exe
setup2.exe
mstre8.exe
setupxv.exe
bolivar23.exe
mgmrwmrv.exe
wmsdkns.exe
braviax.exe
svchast.exe
packupdate106_231.exe
frmwrk.exe
csrssc.exe
isc_ui.exe
m.28317.tmp.exe
xwusuhzh.exe
perce.jpg.exe
password.exe
video1055.cfg.exe
G3-tmp_.exe
b.exe
zayezeru.exe
data.exe
UniKeyNT.exe
wmsdk64_32.exe
brastk.exe
inbrspu.exe
ppx32.exe
G6-tmp_.exe
tmpFile1.exe
defender.exe
video232.cfg.exe
slnjpia.exe
digprot.exe
lsass.exe
agpqlrfm.exe
JBXNcUIHiptVjhE.exe
tag12.exe
explorer32.exe
ccsrs.exe
a.exe
movie.exe
c.exe
winlogon32.exe
SkyMetin2.exe
apmanager.exe
smchk.exe.bat
asam.exe
54.exe
smss32.exe
ltzqai.exe
uesiuqcr.exe
bolivar24.exe
svjnqhn.exe
av.exe
amg.exe
Shooter.exe
G6-tmp_.exe
G3-tmp_.exe
hotfix.exe
ecard.exe
slnjpia.exe
password.exe
AntivirusXP2008Installer.exe
packupdate106_231.exe
movie.exe
Mjr.exe
svchost.exe:exe.exe
lsass.exe
ppx32.exe
ccsrs.exe
defender.exe
m.28317.tmp.exe
SkyMetin2.exe
UniKeyNT.exe
svjnqhn.exe
digprot.exe
apmanager.exe
ltzqai.exe
AntiMalwarePro.exe
setupxv.exe
54.exe
Shooter.exe
av.exe
JBXNcUIHiptVjhE.exe
Abaddon.exe
SearchSettingsProtection.exe
wuaucldt.exe
gettumej.exe
msnl.exe
inbrspu.exe
Hsf.exe
JVwm.exe
133af1bc.exe
vkdara.exe
csrss32.exe
wayebomi.exe
xxx8227.exe
wini10801.exe
xxx7591.exe
uvqbybsn.exe
hqnqbsfi.exe
gorhv17911194.exe
ccwrsftav.exe
zhcdkpso.exe
ccdrive32.exe
waxqsftav.exe
stjmsftav.exe
smss.exe
DefenderInstall[1].exe
winlogon32.exe
41.exe
wscsvc32.exe
ypirwlgz.exe
winscent.exe
3wo18ftr.exe
jkvaruxk.exe
9856.exe
29.tmp.exe
4.tmp.exe
winlogon86.exe
yyy10389.exe
yyy73.exe
yyy4353.exe
yyy6869.exe
yyy10063.exe
yyy3383.exe
yyy4301.exe
zipsjqpe.exe
YURC.exe
yyy9151.exe
yyy6653.exe
yyy11710.exe
yyy6122.exe
yyy7823.exe
yyy10277.exe
yyy3598.exe
winupdate86.exe
msra.exe
msa.exe
uoyzsydz.exe
setup2.exe
ipenmpst.exe
winsc.exe
xpupdate.exe
winupdate.exe
cpv.exe
cmnmon.exe
svcst.exe
restorer32_a.exe
6i0hoia4.exe
sys32_nov.exe
msmsgs.exe
wpv851253178221.exe
wcenter.exe
setup81.exe
setup88.exe
setup1038.exe
rygwz7313434.exe
mradll.exe
yyy246.exe
ert57284.exe
ert520145.exe
yyy15215.exe
winvsnet.exe
buritos.exe
syszweuas.exe
msh.exe
vihaxung.exe
install_sbd_se[1].exe
video127.cfg.exe
video1161.cfg.exe
yyy6070.exe
yyy5315.exe
yyy15565.exe
yyy5035.exe
YUR5.exe
setup_sbd_en[1].exe
~tmpo.exe
7A.tmp.exe
~tmp3.exe
printer.exe
fvxgsysguard.exe
msctrl.exe
msc.exe
sysoghcx.exe
sysokuaw.exe
pphcj7cj0ea59.exe
servicelayer.exe
braviax.exe
msb.exe
xpa0803_en.exe
pgvknqnm.exe
wdahqpyd.exe
xpa_eng.exe
xlejc.exe
svobqjwt.exe
ctfmon.exe
spywareguard.exe
oefvsbmg.exe
outor.exe
14674.exe
8767.exe
9956.exe
4765.exe
nohyyqad.exe
zayezeru.exe
svchost[1].exe
34.tmp.exe
codec[1].exe
wmptray.exe
c-setup[1].exe
wcwdu16814728.exe
viewtubesoftware.40016[1].exe
msvclock.exe
ckzty22913935.exe
phtrc345015.exe
pfysw721318.exe
mrkgdl.exe
_A00F10929D.exe
ert515831.exe
~tmpcv.exe
~tmpct.exe
~tmpfw.exe
~tmpx.exe
cijwg16225165.exe
yyy12530.exe
475.tmp.exe
ert51714.exe
softjopa[1].exe
pc.exe
agent.exe
tem8.tmp.exe
PLAY_MP3[1].exe
baracknews[1].exe
prosto[1].exe
main[2].exe
installer_abr[1].exe
ert511609.exe
ert54694.exe
372561511.exe
yyy19805.exe
ert515818.exe
180.tmp.exe
vvunbwrhxa.exe
AntivirusXP.exe
1462403437.exe
9179499.exe
ert55352.exe
ert511773.exe
Hyves_Browser_Instalation.exe
Hyves_Browser.exe
loader[1].exe
Test.exe
28823330.exe
ntdrv32.exe
twex.exe
0001.exe
ert511895.exe
ieupdates.exe
SetupAntivirusXP[1].exe
new26[1].exe
adv111[1].exe
gr[2].exe
new23[1].exe
ntos.exe
1[1].exe
StartApp.exe
AdwarePro_Setup[1].exe
AdwarePro.exe
281681216.exe
setup_241_3777_[1].exe
main[1].exe
new16[1].exe
new21[1].exe
new5[1].exe
anymie360.exe
new20[1].exe
new11[1].exe
new8[1].exe
new3[1].exe
new6[1].exe
new19[1].exe
new1[1].exe
new10[1].exe
new18[1].exe
new22[1].exe
new25[1].exe
new2[1].exe
new14[1].exe
new7[1].exe
new17[1].exe
new9[1].exe
new24[1].exe
new13[1].exe
new15[1].exe
new12[1].exe
SpywareGuard2008.exe
InstallAVg_77100106[1].exe
ert51791.exe
card[1].exe
TckBX673.exe
winkfmc.exe
ParisHilton[1].exe
winafoe.exe
load[1].exe
iii[1].exe
vamsoft.exe
bd3q0qix.exe
bnmio.exe
ert55727.exe
services.exe
yyy6807.exe
ert59270.exe
yyy3063.exe
yyy12971.exe
ayscjcts.exe
19329203.exe
iehelper.exe
iehelpers[1].exe
winscenter.exe
mupd1_2_1165664.exe
torbjne.exe
cogad.exe
TubePlayer.ver.6.exe
AdobeFlash[1].exe
adobe_flash[1].exe
1003720520.exe
1714292029.exe
788573529.exe
549344438.exe
yyy11508.exe
ert510401.exe
svschost.exe
yyy3928.exe
yyy8241.exe
winlogin.exe
s5dbudy5.exe
~tmpe.exe
yyy7565.exe
yyy2599.exe
yyy5778.exe
svx.exe
yyy1238.exe
yyy6576.exe
~tmpk.exe
yyy10171.exe
tmpA.exe
yyy17196.exe
~tmpn.exe
yyy9475.exe
yyy17643.exe
1014[1].exe
yyy11104.exe
~tmpi.exe
~tmpf.exe
yyy15267.exe
xtgoj6119471.exe
~tmpc.exe
5689887B.exe
~tmpa.exe
install_1096_MTE1OXwzNXwxMDAwMDAwMDAwfHx8fHx8fHw_[2].exe
wscsvc.exe
~tmpl.exe
A9installertest_77011807[1].exe
Install[1].exe
setup.exe
install.exe
procgdbu32.exe
tes1.exe
xwusuhzh.exe
procgdyg32.exe
procgdyu32.exe
iv.exe
winlogon.exe
file.exe
~tmpq.exe
update.1.014[1].exe
Install[2].exe
~tmpb.exe
~tmpg.exe
xxx10106.exe
xxx648.exe
xxx5533.exe
xxx7949.exe
xxx4470.exe
skash[1].exe
xxx1750.exe
msiconf.exe
xxx8458.exe
~tmpd.exe
o06vu2k0.exe
c.exe
video1055.cfg.exe
i.exe
o.exe
f.exe
g.exe
n.exe
MSx.exe
YUR10.exe
a.exe
svchost.exe
y.exe
x.exe
winmgnt.exe
window.exe
win64.exe
win32e.exe
waol.exe
time.exe
svcinit.exe
svchost32.exe
qttasks.exe
msupdate.exe
mssys.exe
loader.exe
internet.exe
iexplorer.exe
iedll.exe
funny.exe
funniest.exe
editpad.exe
accesss.exe
e.exe
userinit.exe
brastk.exe
csrssc.exe
uesiuqcr.exe
d.exe
YUREA.exe
b.exe
video1019.cfg.exe
3.exe
video1054.cfg.exe
setup_110103_3_.exe
video1063.cfg.exe
video232.cfg.exe
0000005378.exe
bolivar25.exe

Verwijder waarden uit het register (Trojan FakeAlert):

{BAAA759D-56F0-428c-B8DA-827EA3B08C2C}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {2969BC53-0B3D-4043-9C3C-ED7D3945C23D}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Cpls System Security Center
{7DD4A7AC-A3F1-4495-884A-7947C5B89108}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {257F0149-3042-4F1E-97A1-7602460E97EE}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {ED2FC0D9-9ABF-42E3-96F8-049740A1C435}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {106198B5-9A3D-4D97-8DEF-845A1FDCD787}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1EDC0625-1B0F-467C-9889-817C3DE3D37C}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {A8160B32-92A5-48CB-839D-D4C5D05054E4}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {7A957AFD-F995-4CDD-8D03-CB83B3672855}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {020487CC-FC04-4B1E-863F-D9801796230B}
brastk
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {F1348462-25DE-4F17-869F-BAAFE04DD599}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {AF2AF78D-33A4-4BA6-AFEC-5F453630DFBE}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {FCCD9F7B-5BF3-4DC4-B131-CE069F8A62AB}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {EB6ABD3D-F2E7-4807-B9B6-F62AE3021A17}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {AE06A911-A5A5-4DFA-9ADA-1DF21EAB25C6}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {e31f5c72-8e0d-4921-8375-9573746c170c}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad evgratsm
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdnb32.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {86ACF01A-98C0-4051-ADD0-AEAA78A7FCBE}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdbl32.exe
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal Winpu73.sys
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run outtheoutat
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {695AD9B9-B97E-4F91-8B6F-B1BD73937505}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {AB802BE5-5918-4875-954F-C878E08FC60E}
BhoNew.BhoApp
BhoNew.BhoApp.1
{99f8405b-63d1-421a-83bb-7b4b0642ac28}
{049e2207-f9ef-40da-91f7-8819d0c33a84}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdyu32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdyg32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdwb32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdnb32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdbl32.exe
MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\msiexec.exe
MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\Jnskdfmf9eldfd
Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{D92C8B24-6818-4992-AFDD-7E96C92E28BD}
Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ED2FC0D9-9ABF-42E3-96F8-049740A1C435}
{65DE966D-11D1-4bb1-BF7E-B8A273514DAF}
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Inet Delivery
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A013E591-B570-4013-A2D6-E8CB72E80FAF}
Microsoft\Internet Exp
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {F661BA6B-FAF4-4165-A701-F65A7585AC91}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {C5AF42A3-94F3-42BD-F634-3604832C897D}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {9638003E-5BE9-4A57-98BA-CA691478858A}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {12A25CE9-0A93-4074-9516-A5B1A83141C9}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {4B87885D-104A-4C24-A9BB-7D795B8039A2}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1F98C59B-DB4B-454B-98C8-95D0668B11A6}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8BCDB708-77A2-4C1C-B35C-C81FDCC045EF}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {DD75AB82-CBE3-4096-825E-C24BFA82B5FF}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {7D787886-3B24-401C-A7BC-AF950A1C3CAC}
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify geBqRKBt
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {8d332d3a-0114-4492-8521-c2b93b4db160}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdyg32.exe
Windows Framework
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8202F040-3566-46E4-920F-92504E90E170}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {14E52265-CCA3-4F78-A21B-88F4EE6E78C1}
Personal Security Center Monitor
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1C7295ED-FCE6-4F90-9624-EE46F6D8DD59}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {6134A39A-C1EA-4E6F-B6D2-9ED5D9CC03B5}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {3BB35E2E-9AE6-4FDE-A691-9E5BDBD93044}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8A11BBE3-E0B5-40FB-9D86-E08A52B51B47}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {D355A751-C166-4351-8112-0EB0775E1B16}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {C70BCB6B-51D7-40FE-8A88-CD5FA0088646}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {326E1D30-5343-4B85-8BD5-DF6852DAA6F3}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {44DBA688-6E83-4538-BB5B-982A3C7A4E12}
\YUREA.exe
smss32.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {9BAB10CC-0EE5-4B15-9017-B7AF2326724D}
Monopod
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {9c87cb31-93d0-4f3e-a360-4a91ff77aeb7}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {E717DC9B-B2DA-4CB5-9DA2-EEEC2516ED3A}
sysgif32
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {88E2C28F-80C8-49BA-94A3-A5D4930B4A23}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {6BBD76F0-FDBB-4D2D-AD36-5C922F510AF5}
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network Winpu73.sys
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {392A638F-8459-4F66-A990-ECA6292B8BFE}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {74415C3D-DB1D-40BF-9F91-1D1A31027A31}
{2C70168B-97CE-4f31-B85D-1FEC5002721D}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {7335E3EA-1F69-4622-9DA6-EA926241B097}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {5FF6FACA-CFF7-499D-AB5B-8EEA9CE80739}
SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\EXPLORER\RUN forandby
{DD651081-A909-45ad-BD71-2335B0ADE043}
{9754B85A-3B34-4969-BE1F-CD03227E9470}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {264BFEF2-1935-497C-9FD4-6EEF1FAA2764}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {92162A1C-A9E3-4C0C-BCDC-2996E8406887}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {27cb634d-c84e-4c00-9b53-f5523601dbad}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run onat
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad eitheror
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {65A214E4-E5E7-4685-8637-00E7B48725F0}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {DEEAF2E6-CBD6-4E9A-B7A7-C17C7C49F697}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {A249BC15-23F2-42AD-F4E4-00AAC39C0004}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {59B4236E-2A39-4942-8278-980630D6D26F}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1817219B-D6DC-450A-B913-41F12BC05019}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {2016a466-91a2-43c6-97d8-2fd380f065ef}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run orandoutby
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8B6860DE-2CFA-4713-B42F-DC06D008DC54}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad kvxqmtre
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser {5B452B01-12C9-4286-81D9-2308AEB3CD94}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {879969F9-CDF3-4846-BE1F-89A9E43FF30F}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8255476E-97F9-470F-9190-031DD1941B74}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {BF53502D-3BEF-4273-9925-89D7526A5F87}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {70EC7CA3-2FFC-4E43-97DE-3C91B2F65D36}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {79293B31-D790-4B64-AAD7-8D47CED92E54}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdwb32.exe
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {2E7789D2-AEF7-45BE-8CBF-2CEF5EF9F03B}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {99f8405b-63d1-421a-83bb-7b4b0642ac28}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {64D115E0-EF9F-4980-AAF3-F1BC78E0AF05}
isc_ui.exe
SBI
winupdate86.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {63BB2189-05DB-4E6B-9542-82C9A1C53C0B}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {6716F10B-D4FD-4CF7-8A96-05D841657D3C}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1CFB1B63-FEB6-4FF2-9B5F-28FA70D6A049}
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify ddcCSKDu
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {B3A57C90-D66D-42D7-AAC2-CBB2841008BD}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {B1E0C6DC-BBEA-4DE1-BFCA-70362CD86579}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {FF20AF38-AD56-4361-AE03-339130767E26}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdyu32.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {61D1EA3E-A930-4BEB-B16B-D7212B5C5A4C}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {D92C8B24-6818-4992-AFDD-7E96C92E28BD}
Disclaimer

Commentaren

 1. jemoeder Nov 13, 2008

  deot deze ut goed? en zo ja is ie ook gratis?

 2. Kwalitist81 Feb 10, 2009

  De Spyhunter scanner is alleen gratis bij detectiehulpmiddel.
  Maar bij verwijderfunctie moet je helaas weer geld betalen!
  Dat is best wel jammer vindt ik want je hebt ook niet gevraagt om de Trojan!
  Zijn er echt gratis programma om de "Trojan FakeAlert" 100% verwijderen?
  Alvast bedankt!

Post een commentaar — WIJ WILLEN GRAAG UW MENING!

Commentaar:
Naam:
Voer veiligheidscode in:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.