Klik op de screenshot om in te zoomen
Bedreiginsniveau 9
Type: Trojan
Vaak infectie symptomen:
 • Verbind naar het Internet zonder toestemming
 • Laat commerciële advertenties zien
 • Normale systeemprogramma’s crashen onmiddellijk
 • Trage internetverbinding
 • Irritante pop-ups
 • Trage Computer
Andere mutaties bekend als:

Trojan FakeAlert

Trojan FakeAlert behoort tot een familie van programma’s die er bedreven in zijn om valse veiligheidsmeldingen weer te geven die beweren dat de huidige beveiligingssoftware niet goed werkt en dat de gebruiker een nieuw anti-virusprogramma dient te downloaden. Het hoeft geen betoog dat deze berichten die door het Trojaanse paard worden gegenereerd vals zijn en dat zij naar de gebruiker worden gestuurd met de bedoeling om hem waardeloze software van derden te laten downloaden of aan te laten schaffen, die zogenaamd de computer zou moeten beschermen. De nieuw gedownloade software kan in feite echter meer schade aanrichten. Het is dus mogelijk om te zeggen dat Trojan FakeAlert een ingang op uw computer vormt voor bedrieglijke anti-spyware.

Meestal wordt Trojan FakeAlert geïnstalleerd door een ander stuk software. Wanneer er een installatie- of druppelbestand voor dit Trojaanse paard wordt uitgevoerd, creëert het soms tijdelijk twee willekeurige naambestanden. Één van de bestanden heeft als extensie .reg en het andere .bat. Deze bestanden worden gebruikt om waarden in het register te modificeren zodat Trojan FakeAlert wordt gestart bij iedere start van Windows. Echter, zodra de wijzigingen zijn gemaakt, verdwijnen die twee bestanden en heeft het Trojaanse paard de vrije teugel.

Er is niemand die echt iets zoals Trojan FakeAlert op zijn/haar systeem wil hebben. Dit programma mag er misschien in eerste instantie niet gevaarlijk uitzien, omdat sommige gebruikers commerciële advertenties of irritante pop-ups niet als een ernstige probleem aanmerken, maar het Trojaanse paard kan ook de Internetverbinding vertragen en dan vreselijke bedrieglijke anti-spywaretoepassingen downloaden op het systeem. Het is dus meer dan noodzakelijk om Trojan FakeAlert zo spoedig mogelijk van uw systeem te verwijderen. Aangezien het programma is uiterst geniepig is en het lastig is om ervan af te komen, wordt handmatig verwijderen niet aanbevolen, tenzij u hierin uiterst bedreven bent. In plaats van nog meer schade toe te brengen aan uw systeem, kunt u het best een legitiem anti-malwareprogramma aanschaffen dat Trojan FakeAlert automatisch voor u verwijdert.

Download Trojan FakeAlert besemettings-scanner
 • Snelle & geteste oplossing voor verwijderen van Trojan FakeAlert -bedreiging.
 • Nu opslaan op uw bureaublad & uitvoeren!
disclaimer

Hoe te verwijderen Trojan FakeAlert

Met infectie geassocieerde bestanden (Trojan FakeAlert):

wnslvxtf.dll
9996.exe
Shooter.exe
browsew.dll
ursrr.dll
dhcpmonu.dll
helper32.dll
clbcatqb.dll
wbxdpgfeasv.dll
rygwz7313434.exe
bgrqfetx.dll
ljjifeb.dll
b.exe
vipextmdx.dll
perce.jpg.exe
fdkowvbp.dll
khfefdc.dll
msiconf.exe
dfxvideo.dll
spads.dll
frmwrk32.exe
tag12.exe
adgpfoxs.dll
mgmrwmrv.exe
%TEMP%
sqvgnrpx.dll
vregfwlx.dll
mljjh.dll
video234.cfg.exe
iinqyl.dll
elfwgps.dll
wbxdpgfekvg.dll
hggdbab.dll
G6-tmp_.exe
braviax.exe
D3DCompiler_3.dll
wayebomi.exe
ddwlxtqgmq.dll
wmsdk64_32.exe
nmwegbsf.dll
lsass.exe
odsagy.dll
karna.dat
smchk.exe.bat
ccsrs.exe
AcroIEHelper.dll
smss32.exe
rqrstut.dll
dssc32.exe.bat
Mjr.exe
explorer32.exe
csrssc.exe
zayezeru.exe
cbxyvwv.dll
dbxdrv.dll
erpobmsw.dll
mscscc.dll
fqbewlna.dll
toprates.dll
packupdate106_231.exe
setup2.exe
tgfaifwm.dll
uoyzsydz.exe
domnftwqpd.dll
msctrl.exe
xmljacodec.dll
movie.exe
kgqfwelteax.dll
mpfanvqg.dll
tmpFile1.exe
rosqxvmn.dll
wbxdpgfeqod.dll
ddwlxtqxdm.dll
~wa6psetup.exe
winconfig.dll
Hsf.exe
efedd.dll
brastk.exe
tuvtr.dll
awtroll.dll
gxvpsafm.dll
hgghfec.dll
isc_ui.exe
qopop.dll
mujuyizi.dll
ckvo.exe
kiasys.dll
AntiMalwarePro.exe
isc_cpl.cpl
kgxmotapqtm.dll
enqvwkp.dll
sstqr.dll
video232.cfg.exe
smchk.exe
av.exe
egmulhxk.dll
dsktbwfe.dll
kgxmotapktx.dll
nqgpedlr.dll
nfavxwdbsxb.dll
cndr32a.dll
outtheoutat.exe
ddwlxtqowd.dll
apmanager.exe
inbrspu.exe
a.exe
fcccdcb.dll
poswin.dll-removed_skip
ssa.dll
svchost.exe
Winpu73.sys
ezzhjmt.dll
khhhh.dll
evgratsm.dll
fcccawv.dll
password.exe
nfavxwdbtlk.dll
setupxv.exe
video1055.cfg.exe
SkyMetin2.exe
leosrv.dll
adc32.dll
vturppp.dll
avicap3.dll
svchast.exe
qyliehelper.dll
tuvvvsq.dll
sysosa.dll-removed_skip
secureapp70700.exe
vmgspntbmtk.dll
byxww.dll
helpers32.dll
ltzqai.exe
svchost.exe:exe.exe
sofos32x.dll
efcdb.dll
ddwlxtqqwt.dll
vmgspntbmaq.dll
jkklm.dll
slnjpia.exe
G3-tmp_.exe
vrmdtneg.dll
restorer32_a.exe
eqvwamkl.dll
vtstt.dll
ms18_word.exe
dddesot.dll
wvfsrqab.dll
55.dll
flym.dll
dataclenu.dll
ddcyvtt.dll
wbxdpgfevkl.dll
wndutl32.dll
toprates.dll-removed_skip
data.exe
ppx32.exe
pwnbho.dll
dkwqgnbe.dll
ausctv32a.dll
ddwlxtqfls.dll
pbukv2.dll
vscan.tsi
ee51.dll
amg.exe
_helper.dll
dsoundm.dll
dxpvqlmpdn.dll
bolivar23.exe
vanwxemgaet.dll
bonrep.dll
getfn32.dll
epxonwo.dll
ekxdvft.dll
huriscos.dll
tyshb36rfjdf.dll
JBXNcUIHiptVjhE.exe
sysvol32.dll
ddwlxtqdpn.dll
winsystems.dll
vmgspntbbtx.dll
ssqopqr.dll
gksraemq.dll
dcggain.dll
efcdcbx.dll
54.exe
bolivar25.exe
ecard.exe
nfavxwdbgfw.dll
pandsf.dll
pwnbho.dll-removed_skip
msxml71.dll
qomjhge.dll
frmwrk.exe
dopfwrldxw.dll
agpqlrfm.exe
admpars.dll
wmsdkns.exe
xwusuhzh.exe
ctl3d3.dll
qndsfmao.dll
domnftwpto.dll
poswin.dll
xrdwbfgn.dll
msvidc32.dll
uesiuqcr.exe
gcqltg.dll
vxddsk.exe
hsari3jndsbfi73.dll
hotfix.exe
qomlljk.dll
edfqvrw.dll
cfgmgr32a.dll
bolivar24.exe
mstre8.exe
dgksvbpn.dll
temlxopqwsp.dll
vwsrfton.dll
sysosa.dll
winhelper86.dll
asam.exe
digprot.exe
dbldrv.dll
c.exe
aivskurq.dll
hizapego.dll
pandsf.dll-removed_skip
UniKeyNT.exe
svjnqhn.exe
bindsrv2.exe.bat
epxonwo.dll
awtroll.dll
ddwlxtqfls.dll
ssqopqr.dll
tuvvvsq.dll
dopfwrldxw.dll
qomlljk.dll
ddwlxtqxdm.dll
ddwlxtqowd.dll
khhhh.dll
ssa.dll
ddwlxtqqwt.dll
ddwlxtqgmq.dll
qomjhge.dll
rqrstut.dll
ddwlxtqdpn.dll
pandsf.dll-removed_skip
qopop.dll
sysosa.dll-removed_skip
cbxyvwv.dll
flym.dll
khfefdc.dll
fcccdcb.dll
ee51.dll
dxpvqlmpdn.dll
ljjifeb.dll
G6-tmp_.exe
G3-tmp_.exe
leosrv.dll
hggdbab.dll
byxww.dll
avicap3.dll
huriscos.dll
ctl3d3.dll
ddcyvtt.dll
browsew.dll
spads.dll
poswin.dll-removed_skip
pbukv2.dll
sstqr.dll
mljjh.dll
domnftwpto.dll
dataclenu.dll
pwnbho.dll-removed_skip
vturppp.dll
efcdcbx.dll
xmljacodec.dll
vtstt.dll
D3DCompiler_3.dll
domnftwqpd.dll
tgfaifwm.dll
jkklm.dll
gebcd.dll
ezzhjmt.dll
admpars.dll
fcccawv.dll
efedd.dll
ursrr.dll
tuvtr.dll
dhcpmonu.dll
dsoundm.dll
clbcatqb.dll
cfgmgr32a.dll
toprates.dll-removed_skip
hsari3jndsbfi73.dll
hotfix.exe
ecard.exe
slnjpia.exe
password.exe
AntivirusXP2008Installer.exe
packupdate106_231.exe
movie.exe
Mjr.exe
svchost.exe:exe.exe
lsass.exe
ppx32.exe
ccsrs.exe
defender.exe
m.28317.tmp.exe
SkyMetin2.exe
UniKeyNT.exe
svjnqhn.exe
mujuyizi.dll
hizapego.dll
digprot.exe
apmanager.exe
ltzqai.exe
AntiMalwarePro.exe
setupxv.exe
54.exe
55.dll
Shooter.exe
av.exe
JBXNcUIHiptVjhE.exe
Abaddon.exe
wuaucldt.exe
gettumej.exe
msnl.exe
inbrspu.exe
Hsf.exe
adc32.dll
JVwm.exe
133af1bc.exe
vkdara.exe
csrss32.exe
helpers32.dll
wayebomi.exe
win32extension.dll
xxx8227.exe
wini10801.exe
xxx7591.exe
uvqbybsn.exe
hqnqbsfi.exe
gorhv17911194.exe
ccwrsftav.exe
m4q67t.dll
zhcdkpso.exe
ccdrive32.exe
waxqsftav.exe
stjmsftav.exe
smss.exe
DefenderInstall[1].exe
winlogon32.exe
41.exe
streamsp60.dll
shell32.dll
nqwb.tmp
wscsvc32.exe
ypirwlgz.exe
winscent.exe
3wo18ftr.exe
jkvaruxk.exe
kpldpl.dll
winhelper86.dll
9856.exe
29.tmp.exe
4.tmp.exe
winlogon86.exe
fkwj3.dll
yyy10389.exe
yyy73.exe
yyy4353.exe
yyy6869.exe
yyy10063.exe
yyy3383.exe
yyy4301.exe
zipsjqpe.exe
YURC.exe
yyy9151.exe
yyy6653.exe
yyy11710.exe
yyy6122.exe
yyy7823.exe
yyy10277.exe
yyy3598.exe
winupdate86.exe
msra.exe
msa.exe
uoyzsydz.exe
setup2.exe
ipenmpst.exe
winsc.exe
plugie.dll
xpupdate.exe
winupdate.exe
cpv.exe
cmnmon.exe
tajf83ikdmf.dll
svcst.exe
nzfiu3h78di.dll
opo1637tte.dll
restorer32_a.exe
6i0hoia4.exe
sys32_nov.exe
msmsgs.exe
lan.dll
obtdciiivd.dll
wpv851253178221.exe
ygsuhdf83id.dll
wcenter.exe
WStech.dll
setup81.exe
setup88.exe
setup1038.exe
nfavxwdbgfw.dll
rygwz7313434.exe
mradll.exe
yyy246.exe
ert57284.exe
ert520145.exe
yyy15215.exe
winvsnet.exe
buritos.exe
syszweuas.exe
msh.exe
twlqtvps.dll
vihaxung.exe
dddesot.dll
install_sbd_se[1].exe
video127.cfg.exe
video1161.cfg.exe
yyy6070.exe
yyy5315.exe
yyy15565.exe
yyy5035.exe
hs7f3uhduhfukde.dll
gseb37dkjgfgf.dll
YUR5.exe
setup_sbd_en[1].exe
~tmpo.exe
7A.tmp.exe
~tmp3.exe
printer.exe
fvxgsysguard.exe
vmgspntbbkn.dll
msctrl.exe
msc.exe
znryvmcf.dll
sysoghcx.exe
adobepnl.dll
sysokuaw.exe
antispyware.sys
ie.dll
pphcj7cj0ea59.exe
servicelayer.exe
braviax.exe
msb.exe
msvidc32.dll
xpa0803_en.exe
pgvknqnm.exe
wdahqpyd.exe
olyvfkvubs.dll
xpa_eng.exe
xlejc.exe
svobqjwt.exe
fzhclojtitig.dll
ctfmon.exe
spywareguard.exe
oefvsbmg.exe
adhg873ujhdg.dll
ntdll64.dll
jh9fgo4ksdgf.dll
sdfgerfgf3f.dll
outor.exe
14674.exe
8767.exe
9956.exe
4765.exe
nohyyqad.exe
zayezeru.exe
ljccvssi32.dll
ljccvssi.dll
svchost[1].exe
InternetExplorer.dll
ieocx.dll
34.tmp.exe
winconfig[1].dll
codec[1].exe
wmptray.exe
eyfwin.dll
c-setup[1].exe
hs3i7jdgfd.dll
wcwdu16814728.exe
mccklrp32.dll
viewtubesoftware.40016[1].exe
msvclock.exe
psfzhogczwb.dll
ptnfwl32.dll
iehost.dll
ckzty22913935.exe
phtrc345015.exe
pfysw721318.exe
mrkgdl.exe
hsfi3ujndf.dll
_A00F10929D.exe
ert515831.exe
~tmpcv.exe
~tmpct.exe
~tmpfw.exe
~tmpx.exe
oxacosaqo.dll
cijwg16225165.exe
yyy12530.exe
475.tmp.exe
ert51714.exe
sp.dll
softjopa[1].exe
pc.exe
agent.exe
tem8.tmp.exe
PLAY_MP3[1].exe
baracknews[1].exe
prosto[1].exe
main[2].exe
installer_abr[1].exe
eRrop82Y.dat
V6JGHbd8.dat
ert511609.exe
ert54694.exe
swapdm.dll
372561511.exe
mrygjqlkvh.dll
ajbkogdcas.dll
yyy19805.exe
ert515818.exe
180.tmp.exe
imod3.dll
vvunbwrhxa.exe
AntivirusXP.exe
oqarib.dll
cvucujahoza.dll
uxeqipuzimocin.dll
1462403437.exe
9179499.exe
fwanqtvosgmeh.dll
duzfajdjnnyxethwo.dll
nucrdgutfobgtns.dll
slvfjr.dll
janizf.dll
kaakrfarngn.dll
dpaijjyvdt.dll
ert55352.exe
ert511773.exe
hgfdge4unjdfdg.dll
i386si.sys
Hyves_Browser_Instalation.exe
Hyves_Browser.exe
loader[1].exe
Test.exe
28823330.exe
ntdrv32.exe
twex.exe
0001.exe
ert511895.exe
ieupdates.exe
SetupAntivirusXP[1].exe
new26[1].exe
adv111[1].exe
gr[2].exe
new23[1].exe
Omahonafazeq.dll
usp10.dll
ntos.exe
1[1].exe
StartApp.exe
SSEngine.dll
AdwarePro_Setup[1].exe
AdwarePro.exe
281681216.exe
ati8quxx.sys
setup_241_3777_[1].exe
main[1].exe
new16[1].exe
eecelfib.dll
new21[1].exe
liddlalh.dll
new5[1].exe
HBCHIBI.dll
ajgojmki.dll
kcfajmeg.dll
anymie360.exe
new20[1].exe
new11[1].exe
lbenehfc.dll
new8[1].exe
new3[1].exe
new6[1].exe
new19[1].exe
ofdokkmi.dll
new1[1].exe
csrss.dll
new10[1].exe
new18[1].exe
anymie360.dll
new22[1].exe
new25[1].exe
new2[1].exe
new14[1].exe
fkldidbm.dll
eonbogdn.dll
new7[1].exe
apghpimo.dll
new17[1].exe
new9[1].exe
new24[1].exe
new13[1].exe
hafknipi.dll
nkkbpieg.dll
sh05022.dll
mpnfpomk.dll
new15[1].exe
new12[1].exe
SpywareGuard2008.exe
InstallAVg_77100106[1].exe
winsystems[1].dll
ert51791.exe
card[1].exe
TckBX673.exe
winkfmc.exe
ParisHilton[1].exe
winafoe.exe
load[1].exe
iii[1].exe
vamsoft.exe
bd3q0qix.exe
bnmio.exe
cfloxicgne.dll
setupapi.dll
ert55727.exe
IEDefender.dll
xfzdhozini.dll
zaqlfc.dll
sowuxgmbzt.dll
services.exe
yyy6807.exe
ert59270.exe
yyy3063.exe
yyy12971.exe
ayscjcts.exe
19329203.exe
iehelper.exe
iehelpers[1].exe
ldycgadzmr.dll
iemodule.dll
winscenter.exe
mupd1_2_1165664.exe
torbjne.exe
cogad.exe
TubePlayer.ver.6.exe
AdobeFlash[1].exe
adobe_flash[1].exe
1003720520.exe
1714292029.exe
788573529.exe
549344438.exe
cwxidl.dll
wstdzgcesr.dll
qrterkocjk.dll
drhlmmxplk.dll
yyy11508.exe
ert510401.exe
svschost.exe
yyy3928.exe
yyy8241.exe
winsystems.dll
winlogin.exe
rakmdlkd83indfgnbu.dll
s5dbudy5.exe
~tmpe.exe
yyy7565.exe
yyy2599.exe
yyy5778.exe
svx.exe
yyy1238.exe
yyy6576.exe
tyshb36rfjdf.dll
~tmpk.exe
yyy10171.exe
tmpA.exe
yyy17196.exe
~tmpn.exe
yyy9475.exe
yyy17643.exe
1014[1].exe
shellex.dll
dfxvideo.dll
yyy11104.exe
~tmpi.exe
~tmpf.exe
yyy15267.exe
mscscc.dll
xtgoj6119471.exe
~tmpc.exe
5689887B.exe
~tmpa.exe
install_1096_MTE1OXwzNXwxMDAwMDAwMDAwfHx8fHx8fHw_[2].exe
ntgdi64.dll
tour32.dll
wscsvc.exe
~tmpl.exe
getfn32.dll
A9installertest_77011807[1].exe
Install[1].exe
setup.exe
install.exe
procgdbu32.exe
tes1.exe
xwusuhzh.exe
procgdyg32.exe
procgdyu32.exe
iv.exe
winlogon.exe
file.exe
~tmpq.exe
dbldrv.dll
dbxdrv.dll
update.1.014[1].exe
Install[2].exe
~tmpb.exe
~tmpg.exe
WinRAR.exe
AntivirusXP2008Installer.exe
kvxqmtre.dll
defender.exe
winlogon32.exe
m.28317.tmp.exe
lfstbwvd.dll
gebcd.dll
vltdfabw.dll

Dynamische Verzamelingen met Links voor het verwijderen (Trojan FakeAlert):

dopfwrldxw.dll
adgpfoxs.dll
vmgspntbmaq.dll
tuvvvsq.dll
vrmdtneg.dll
sqvgnrpx.dll
dkwqgnbe.dll
spads.dll
qomlljk.dll
xmljacodec.dll
aivskurq.dll
egmulhxk.dll
nfavxwdbsxb.dll
dbldrv.dll
dcggain.dll
ekxdvft.dll
ee51.dll
cfgmgr32a.dll
xrdwbfgn.dll
dbxdrv.dll
dxpvqlmpdn.dll
avicap3.dll
wbxdpgfeqod.dll
mpfanvqg.dll
jkklm.dll
fcccawv.dll
poswin.dll
kiasys.dll
huriscos.dll
vturppp.dll
kvxqmtre.dll
vipextmdx.dll
leosrv.dll
pwnbho.dll-removed_skip
wbxdpgfekvg.dll
toprates.dll-removed_skip
byxww.dll
kgxmotapktx.dll
cndr32a.dll
ssqopqr.dll
vanwxemgaet.dll
clbcatqb.dll
mscscc.dll
epxonwo.dll
awtroll.dll
ddwlxtqfls.dll
ssqopqr.dll
tuvvvsq.dll
dopfwrldxw.dll
qomlljk.dll
ddwlxtqxdm.dll
ddwlxtqowd.dll
khhhh.dll
ssa.dll
ddwlxtqqwt.dll
ddwlxtqgmq.dll
qomjhge.dll
rqrstut.dll
ddwlxtqdpn.dll
qopop.dll
cbxyvwv.dll
flym.dll
khfefdc.dll
fcccdcb.dll
ee51.dll
dxpvqlmpdn.dll
ljjifeb.dll
leosrv.dll
hggdbab.dll
byxww.dll
avicap3.dll
huriscos.dll
ctl3d3.dll
ddcyvtt.dll
browsew.dll
spads.dll
pbukv2.dll
sstqr.dll
mljjh.dll
domnftwpto.dll
dataclenu.dll
vturppp.dll
efcdcbx.dll
xmljacodec.dll
vtstt.dll
D3DCompiler_3.dll
domnftwqpd.dll
tgfaifwm.dll
jkklm.dll
gebcd.dll
ezzhjmt.dll
admpars.dll
fcccawv.dll
efedd.dll
ursrr.dll
tuvtr.dll
dhcpmonu.dll
dsoundm.dll
clbcatqb.dll
cfgmgr32a.dll
hsari3jndsbfi73.dll
mujuyizi.dll
hizapego.dll
55.dll
adc32.dll
helpers32.dll
win32extension.dll
m4q67t.dll
streamsp60.dll
shell32.dll
kpldpl.dll
winhelper86.dll
fkwj3.dll
plugie.dll
tajf83ikdmf.dll
nzfiu3h78di.dll
opo1637tte.dll
lan.dll
obtdciiivd.dll
ygsuhdf83id.dll
WStech.dll
nfavxwdbgfw.dll
twlqtvps.dll
dddesot.dll
hs7f3uhduhfukde.dll
gseb37dkjgfgf.dll
vmgspntbbkn.dll
znryvmcf.dll
adobepnl.dll
ie.dll
msvidc32.dll
olyvfkvubs.dll
fzhclojtitig.dll
adhg873ujhdg.dll
ntdll64.dll
jh9fgo4ksdgf.dll
sdfgerfgf3f.dll
ljccvssi32.dll
ljccvssi.dll
InternetExplorer.dll
ieocx.dll
winconfig[1].dll
eyfwin.dll
hs3i7jdgfd.dll
mccklrp32.dll
psfzhogczwb.dll
ptnfwl32.dll
iehost.dll
hsfi3ujndf.dll
oxacosaqo.dll
sp.dll
swapdm.dll
mrygjqlkvh.dll
ajbkogdcas.dll
imod3.dll
oqarib.dll
cvucujahoza.dll
uxeqipuzimocin.dll
fwanqtvosgmeh.dll
duzfajdjnnyxethwo.dll
nucrdgutfobgtns.dll
slvfjr.dll
janizf.dll
kaakrfarngn.dll
dpaijjyvdt.dll
hgfdge4unjdfdg.dll
Omahonafazeq.dll
usp10.dll
SSEngine.dll
eecelfib.dll
liddlalh.dll
HBCHIBI.dll
ajgojmki.dll
kcfajmeg.dll
lbenehfc.dll
ofdokkmi.dll
csrss.dll
anymie360.dll
fkldidbm.dll
eonbogdn.dll
apghpimo.dll
hafknipi.dll
nkkbpieg.dll
sh05022.dll
mpnfpomk.dll
winsystems[1].dll
cfloxicgne.dll
setupapi.dll
IEDefender.dll
xfzdhozini.dll
zaqlfc.dll
sowuxgmbzt.dll
ldycgadzmr.dll
iemodule.dll
cwxidl.dll
wstdzgcesr.dll
qrterkocjk.dll
drhlmmxplk.dll
winsystems.dll
rakmdlkd83indfgnbu.dll
tyshb36rfjdf.dll
shellex.dll
dfxvideo.dll
mscscc.dll
ntgdi64.dll
tour32.dll
getfn32.dll
dbldrv.dll
dbxdrv.dll
wvfsrqab.dll
rosqxvmn.dll
lfstbwvd.dll
msxml71.dll
wndutl32.dll
sybjajrz32.dll
wbxdpgfentg.dll
ltelxvds.dll
vszynz.dll
sdetcs.dll
dkwqgnbe.dll
dfmlxbpkosq.dll
peltodgx.dll
zafhemm.dll
dfmlxbpkksw.dll
dfmlxbpkqfv.dll
dfmlxbpkvkd.dll
dgrpsetu32.dll
vmgspntbmtk.dll
getsn32.dll
ibmsmyi.dll
funfsnv.dll
winconfig.dll
enqvwkp.dll
sysvol32.dll
hsari3jndsbfi73.dll
poswin.dll-removed_skip
cbxyvwv.dll
ssa.dll
AcroIEHelper.dll
flym.dll
kgxmotapqtm.dll
evgratsm.dll
dsktbwfe.dll
qomjhge.dll
gxvpsafm.dll
sstqr.dll
wbxdpgfeasv.dll
pandsf.dll-removed_skip
dsoundm.dll
bonrep.dll
ddwlxtqdpn.dll
sysosa.dll-removed_skip
mujuyizi.dll
rosqxvmn.dll
mljjh.dll
vmgspntbbtx.dll
ezzhjmt.dll
fdkowvbp.dll
rqrstut.dll
wndutl32.dll
ddwlxtqfls.dll
qyliehelper.dll
adc32.dll
ddwlxtqxdm.dll
bgrqfetx.dll
qndsfmao.dll
55.dll
pwnbho.dll
vregfwlx.dll
helper32.dll
hizapego.dll
ddwlxtqgmq.dll
erpobmsw.dll
nfavxwdbtlk.dll
vmgspntbmtk.dll
helpers32.dll
hggdbab.dll
nmwegbsf.dll
ctl3d3.dll
browsew.dll
dddesot.dll
khfefdc.dll
winsystems.dll
kgqfwelteax.dll
dgksvbpn.dll
nfavxwdbgfw.dll
odsagy.dll
ljjifeb.dll
toprates.dll
gebcd.dll
fqbewlna.dll
nqgpedlr.dll
dfxvideo.dll
gksraemq.dll
hgghfec.dll
ddcyvtt.dll
pbukv2.dll
khhhh.dll
efcdcbx.dll
gcqltg.dll
wnslvxtf.dll
ausctv32a.dll
lfstbwvd.dll
epxonwo.dll
ursrr.dll
dhcpmonu.dll
efcdb.dll
pandsf.dll
vltdfabw.dll
eqvwamkl.dll
msvidc32.dll
edfqvrw.dll
D3DCompiler_3.dll
qopop.dll
fcccdcb.dll
sysosa.dll
tyshb36rfjdf.dll
domnftwqpd.dll
_helper.dll
elfwgps.dll
domnftwpto.dll
tuvtr.dll
ddwlxtqqwt.dll
wbxdpgfevkl.dll
temlxopqwsp.dll
dataclenu.dll
admpars.dll
ddwlxtqowd.dll
sofos32x.dll
winhelper86.dll
efedd.dll
awtroll.dll
tgfaifwm.dll
iinqyl.dll
vwsrfton.dll
vtstt.dll
getfn32.dll
msxml71.dll
wvfsrqab.dll

Af te sluiten processen (Trojan FakeAlert):

smchk.exe
~wa6psetup.exe
zayezeru.exe
msiconf.exe
b.exe
hotfix.exe
winlogon32.exe
tag12.exe
agpqlrfm.exe
smchk.exe.bat
vxddsk.exe
braviax.exe
outtheoutat.exe
54.exe
SkyMetin2.exe
Shooter.exe
smss32.exe
wmsdkns.exe
setup2.exe
svchost.exe
packupdate106_231.exe
9996.exe
bolivar25.exe
perce.jpg.exe
rygwz7313434.exe
movie.exe
frmwrk32.exe
av.exe
defender.exe
data.exe
inbrspu.exe
bolivar24.exe
asam.exe
password.exe
video234.cfg.exe
AntivirusXP2008Installer.exe
ecard.exe
amg.exe
uesiuqcr.exe
Mjr.exe
apmanager.exe
wmsdk64_32.exe
m.28317.tmp.exe
video232.cfg.exe
xwusuhzh.exe
ltzqai.exe
c.exe
WinRAR.exe
ccsrs.exe
setupxv.exe
G6-tmp_.exe
tmpFile1.exe
svjnqhn.exe
ckvo.exe
secureapp70700.exe
video1055.cfg.exe
mstre8.exe
digprot.exe
explorer32.exe
frmwrk.exe
UniKeyNT.exe
brastk.exe
isc_ui.exe
msctrl.exe
svchost.exe:exe.exe
bolivar23.exe
ms18_word.exe
G6-tmp_.exe
G3-tmp_.exe
hotfix.exe
ecard.exe
slnjpia.exe
password.exe
AntivirusXP2008Installer.exe
packupdate106_231.exe
movie.exe
Mjr.exe
svchost.exe:exe.exe
lsass.exe
ppx32.exe
ccsrs.exe
defender.exe
m.28317.tmp.exe
SkyMetin2.exe
UniKeyNT.exe
svjnqhn.exe
digprot.exe
apmanager.exe
ltzqai.exe
AntiMalwarePro.exe
setupxv.exe
54.exe
Shooter.exe
av.exe
JBXNcUIHiptVjhE.exe
Abaddon.exe
SearchSettingsProtection.exe
wuaucldt.exe
gettumej.exe
msnl.exe
inbrspu.exe
Hsf.exe
JVwm.exe
133af1bc.exe
vkdara.exe
csrss32.exe
wayebomi.exe
xxx8227.exe
wini10801.exe
xxx7591.exe
uvqbybsn.exe
hqnqbsfi.exe
gorhv17911194.exe
ccwrsftav.exe
zhcdkpso.exe
ccdrive32.exe
waxqsftav.exe
stjmsftav.exe
smss.exe
DefenderInstall[1].exe
winlogon32.exe
41.exe
wscsvc32.exe
ypirwlgz.exe
winscent.exe
3wo18ftr.exe
jkvaruxk.exe
9856.exe
29.tmp.exe
4.tmp.exe
winlogon86.exe
yyy10389.exe
yyy73.exe
yyy4353.exe
yyy6869.exe
yyy10063.exe
yyy3383.exe
yyy4301.exe
zipsjqpe.exe
YURC.exe
yyy9151.exe
yyy6653.exe
yyy11710.exe
yyy6122.exe
yyy7823.exe
yyy10277.exe
yyy3598.exe
winupdate86.exe
msra.exe
msa.exe
uoyzsydz.exe
setup2.exe
ipenmpst.exe
winsc.exe
xpupdate.exe
winupdate.exe
cpv.exe
cmnmon.exe
svcst.exe
restorer32_a.exe
6i0hoia4.exe
sys32_nov.exe
msmsgs.exe
wpv851253178221.exe
wcenter.exe
setup81.exe
setup88.exe
setup1038.exe
rygwz7313434.exe
mradll.exe
yyy246.exe
ert57284.exe
ert520145.exe
yyy15215.exe
winvsnet.exe
buritos.exe
syszweuas.exe
msh.exe
vihaxung.exe
install_sbd_se[1].exe
video127.cfg.exe
video1161.cfg.exe
yyy6070.exe
yyy5315.exe
yyy15565.exe
yyy5035.exe
YUR5.exe
setup_sbd_en[1].exe
~tmpo.exe
7A.tmp.exe
~tmp3.exe
printer.exe
fvxgsysguard.exe
msctrl.exe
msc.exe
sysoghcx.exe
sysokuaw.exe
pphcj7cj0ea59.exe
servicelayer.exe
braviax.exe
msb.exe
xpa0803_en.exe
pgvknqnm.exe
wdahqpyd.exe
xpa_eng.exe
xlejc.exe
svobqjwt.exe
ctfmon.exe
spywareguard.exe
oefvsbmg.exe
outor.exe
14674.exe
8767.exe
9956.exe
4765.exe
nohyyqad.exe
zayezeru.exe
svchost[1].exe
34.tmp.exe
codec[1].exe
wmptray.exe
c-setup[1].exe
wcwdu16814728.exe
viewtubesoftware.40016[1].exe
msvclock.exe
ckzty22913935.exe
phtrc345015.exe
pfysw721318.exe
mrkgdl.exe
_A00F10929D.exe
ert515831.exe
~tmpcv.exe
~tmpct.exe
~tmpfw.exe
~tmpx.exe
cijwg16225165.exe
yyy12530.exe
475.tmp.exe
ert51714.exe
softjopa[1].exe
pc.exe
agent.exe
tem8.tmp.exe
PLAY_MP3[1].exe
baracknews[1].exe
prosto[1].exe
main[2].exe
installer_abr[1].exe
ert511609.exe
ert54694.exe
372561511.exe
yyy19805.exe
ert515818.exe
180.tmp.exe
vvunbwrhxa.exe
AntivirusXP.exe
1462403437.exe
9179499.exe
ert55352.exe
ert511773.exe
Hyves_Browser_Instalation.exe
Hyves_Browser.exe
loader[1].exe
Test.exe
28823330.exe
ntdrv32.exe
twex.exe
0001.exe
ert511895.exe
ieupdates.exe
SetupAntivirusXP[1].exe
new26[1].exe
adv111[1].exe
gr[2].exe
new23[1].exe
ntos.exe
1[1].exe
StartApp.exe
AdwarePro_Setup[1].exe
AdwarePro.exe
281681216.exe
setup_241_3777_[1].exe
main[1].exe
new16[1].exe
new21[1].exe
new5[1].exe
anymie360.exe
new20[1].exe
new11[1].exe
new8[1].exe
new3[1].exe
new6[1].exe
new19[1].exe
new1[1].exe
new10[1].exe
new18[1].exe
new22[1].exe
new25[1].exe
new2[1].exe
new14[1].exe
new7[1].exe
new17[1].exe
new9[1].exe
new24[1].exe
new13[1].exe
new15[1].exe
new12[1].exe
SpywareGuard2008.exe
InstallAVg_77100106[1].exe
ert51791.exe
card[1].exe
TckBX673.exe
winkfmc.exe
ParisHilton[1].exe
winafoe.exe
load[1].exe
iii[1].exe
vamsoft.exe
bd3q0qix.exe
bnmio.exe
ert55727.exe
services.exe
yyy6807.exe
ert59270.exe
yyy3063.exe
yyy12971.exe
ayscjcts.exe
19329203.exe
iehelper.exe
iehelpers[1].exe
winscenter.exe
mupd1_2_1165664.exe
torbjne.exe
cogad.exe
TubePlayer.ver.6.exe
AdobeFlash[1].exe
adobe_flash[1].exe
1003720520.exe
1714292029.exe
788573529.exe
549344438.exe
yyy11508.exe
ert510401.exe
svschost.exe
yyy3928.exe
yyy8241.exe
winlogin.exe
s5dbudy5.exe
~tmpe.exe
yyy7565.exe
yyy2599.exe
yyy5778.exe
svx.exe
yyy1238.exe
yyy6576.exe
~tmpk.exe
yyy10171.exe
tmpA.exe
yyy17196.exe
~tmpn.exe
yyy9475.exe
yyy17643.exe
1014[1].exe
yyy11104.exe
~tmpi.exe
~tmpf.exe
yyy15267.exe
xtgoj6119471.exe
~tmpc.exe
5689887B.exe
~tmpa.exe
install_1096_MTE1OXwzNXwxMDAwMDAwMDAwfHx8fHx8fHw_[2].exe
wscsvc.exe
~tmpl.exe
A9installertest_77011807[1].exe
Install[1].exe
setup.exe
install.exe
procgdbu32.exe
tes1.exe
xwusuhzh.exe
procgdyg32.exe
procgdyu32.exe
iv.exe
winlogon.exe
file.exe
~tmpq.exe
update.1.014[1].exe
Install[2].exe
~tmpb.exe
~tmpg.exe
xxx10106.exe
xxx648.exe
xxx5533.exe
xxx7949.exe
xxx4470.exe
skash[1].exe
xxx1750.exe
msiconf.exe
xxx8458.exe
~tmpd.exe
o06vu2k0.exe
c.exe
video1055.cfg.exe
i.exe
o.exe
f.exe
g.exe
n.exe
MSx.exe
YUR10.exe
a.exe
svchost.exe
y.exe
x.exe
winmgnt.exe
window.exe
win64.exe
win32e.exe
waol.exe
time.exe
svcinit.exe
svchost32.exe
qttasks.exe
msupdate.exe
mssys.exe
loader.exe
internet.exe
iexplorer.exe
iedll.exe
funny.exe
funniest.exe
editpad.exe
accesss.exe
e.exe
userinit.exe
brastk.exe
csrssc.exe
uesiuqcr.exe
d.exe
YUREA.exe
b.exe
video1019.cfg.exe
3.exe
video1054.cfg.exe
setup_110103_3_.exe
video1063.cfg.exe
video232.cfg.exe
0000005378.exe
uoyzsydz.exe
wayebomi.exe
csrssc.exe
a.exe
bindsrv2.exe.bat
ppx32.exe
restorer32_a.exe
svchast.exe
Hsf.exe
G3-tmp_.exe
dssc32.exe.bat
mgmrwmrv.exe
lsass.exe
JBXNcUIHiptVjhE.exe
AntiMalwarePro.exe
slnjpia.exe

Verwijder waarden uit het register (Trojan FakeAlert):

{2C70168B-97CE-4f31-B85D-1FEC5002721D}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Cpls System Security Center
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify ddcCSKDu
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {65A214E4-E5E7-4685-8637-00E7B48725F0}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run outtheoutat
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {FF20AF38-AD56-4361-AE03-339130767E26}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdbl32.exe
Monopod
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {A8160B32-92A5-48CB-839D-D4C5D05054E4}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8255476E-97F9-470F-9190-031DD1941B74}
SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\EXPLORER\RUN forandby
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {BF53502D-3BEF-4273-9925-89D7526A5F87}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad eitheror
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1EDC0625-1B0F-467C-9889-817C3DE3D37C}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8A11BBE3-E0B5-40FB-9D86-E08A52B51B47}
smss32.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {3BB35E2E-9AE6-4FDE-A691-9E5BDBD93044}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1CFB1B63-FEB6-4FF2-9B5F-28FA70D6A049}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {B3A57C90-D66D-42D7-AAC2-CBB2841008BD}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {EB6ABD3D-F2E7-4807-B9B6-F62AE3021A17}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {695AD9B9-B97E-4F91-8B6F-B1BD73937505}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {5FF6FACA-CFF7-499D-AB5B-8EEA9CE80739}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {6716F10B-D4FD-4CF7-8A96-05D841657D3C}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8B6860DE-2CFA-4713-B42F-DC06D008DC54}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {326E1D30-5343-4B85-8BD5-DF6852DAA6F3}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {ED2FC0D9-9ABF-42E3-96F8-049740A1C435}
{DD651081-A909-45ad-BD71-2335B0ADE043}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {879969F9-CDF3-4846-BE1F-89A9E43FF30F}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {257F0149-3042-4F1E-97A1-7602460E97EE}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8BCDB708-77A2-4C1C-B35C-C81FDCC045EF}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1F98C59B-DB4B-454B-98C8-95D0668B11A6}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {61D1EA3E-A930-4BEB-B16B-D7212B5C5A4C}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {12A25CE9-0A93-4074-9516-A5B1A83141C9}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {2E7789D2-AEF7-45BE-8CBF-2CEF5EF9F03B}
isc_ui.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdyu32.exe
sysgif32
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {AB802BE5-5918-4875-954F-C878E08FC60E}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {2969BC53-0B3D-4043-9C3C-ED7D3945C23D}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {8d332d3a-0114-4492-8521-c2b93b4db160}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {64D115E0-EF9F-4980-AAF3-F1BC78E0AF05}
BhoNew.BhoApp
BhoNew.BhoApp.1
{99f8405b-63d1-421a-83bb-7b4b0642ac28}
{049e2207-f9ef-40da-91f7-8819d0c33a84}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdyu32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdyg32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdwb32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdnb32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdbl32.exe
MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\msiexec.exe
MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\Jnskdfmf9eldfd
Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{D92C8B24-6818-4992-AFDD-7E96C92E28BD}
Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ED2FC0D9-9ABF-42E3-96F8-049740A1C435}
{65DE966D-11D1-4bb1-BF7E-B8A273514DAF}
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Inet Delivery
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A013E591-B570-4013-A2D6-E8CB72E80FAF}
Microsoft\Internet Exp
{7DD4A7AC-A3F1-4495-884A-7947C5B89108}
SBI
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {FCCD9F7B-5BF3-4DC4-B131-CE069F8A62AB}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {AE06A911-A5A5-4DFA-9ADA-1DF21EAB25C6}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {86ACF01A-98C0-4051-ADD0-AEAA78A7FCBE}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {99f8405b-63d1-421a-83bb-7b4b0642ac28}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdyg32.exe
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {70EC7CA3-2FFC-4E43-97DE-3C91B2F65D36}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {9c87cb31-93d0-4f3e-a360-4a91ff77aeb7}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {F1348462-25DE-4F17-869F-BAAFE04DD599}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdwb32.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {264BFEF2-1935-497C-9FD4-6EEF1FAA2764}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run onat
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {B1E0C6DC-BBEA-4DE1-BFCA-70362CD86579}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {9BAB10CC-0EE5-4B15-9017-B7AF2326724D}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {92162A1C-A9E3-4C0C-BCDC-2996E8406887}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {A249BC15-23F2-42AD-F4E4-00AAC39C0004}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdnb32.exe
{BAAA759D-56F0-428c-B8DA-827EA3B08C2C}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {88E2C28F-80C8-49BA-94A3-A5D4930B4A23}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1817219B-D6DC-450A-B913-41F12BC05019}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {020487CC-FC04-4B1E-863F-D9801796230B}
brastk
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {e31f5c72-8e0d-4921-8375-9573746c170c}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {14E52265-CCA3-4F78-A21B-88F4EE6E78C1}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {59B4236E-2A39-4942-8278-980630D6D26F}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {DD75AB82-CBE3-4096-825E-C24BFA82B5FF}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {7A957AFD-F995-4CDD-8D03-CB83B3672855}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {392A638F-8459-4F66-A990-ECA6292B8BFE}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {6BBD76F0-FDBB-4D2D-AD36-5C922F510AF5}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad kvxqmtre
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {2016a466-91a2-43c6-97d8-2fd380f065ef}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {DEEAF2E6-CBD6-4E9A-B7A7-C17C7C49F697}
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal Winpu73.sys
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {4B87885D-104A-4C24-A9BB-7D795B8039A2}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {79293B31-D790-4B64-AAD7-8D47CED92E54}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {F661BA6B-FAF4-4165-A701-F65A7585AC91}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {106198B5-9A3D-4D97-8DEF-845A1FDCD787}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1C7295ED-FCE6-4F90-9624-EE46F6D8DD59}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad evgratsm
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {44DBA688-6E83-4538-BB5B-982A3C7A4E12}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {9638003E-5BE9-4A57-98BA-CA691478858A}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {C5AF42A3-94F3-42BD-F634-3604832C897D}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {63BB2189-05DB-4E6B-9542-82C9A1C53C0B}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {C70BCB6B-51D7-40FE-8A88-CD5FA0088646}
\YUREA.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {D92C8B24-6818-4992-AFDD-7E96C92E28BD}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {74415C3D-DB1D-40BF-9F91-1D1A31027A31}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {7335E3EA-1F69-4622-9DA6-EA926241B097}
winupdate86.exe
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {27cb634d-c84e-4c00-9b53-f5523601dbad}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run orandoutby
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {E717DC9B-B2DA-4CB5-9DA2-EEEC2516ED3A}
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify geBqRKBt
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8202F040-3566-46E4-920F-92504E90E170}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {AF2AF78D-33A4-4BA6-AFEC-5F453630DFBE}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {7D787886-3B24-401C-A7BC-AF950A1C3CAC}
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network Winpu73.sys
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {6134A39A-C1EA-4E6F-B6D2-9ED5D9CC03B5}
Personal Security Center Monitor
{9754B85A-3B34-4969-BE1F-CD03227E9470}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser {5B452B01-12C9-4286-81D9-2308AEB3CD94}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {D355A751-C166-4351-8112-0EB0775E1B16}
Windows Framework
Disclaimer

Commentaren

 1. jemoeder Nov 13, 2008

  deot deze ut goed? en zo ja is ie ook gratis?

 2. Kwalitist81 Feb 10, 2009

  De Spyhunter scanner is alleen gratis bij detectiehulpmiddel.
  Maar bij verwijderfunctie moet je helaas weer geld betalen!
  Dat is best wel jammer vindt ik want je hebt ook niet gevraagt om de Trojan!
  Zijn er echt gratis programma om de "Trojan FakeAlert" 100% verwijderen?
  Alvast bedankt!

Post een commentaar — WIJ WILLEN GRAAG UW MENING!

Commentaar:
Naam:
Voer veiligheidscode in:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.